Skip to main content

Innføring av Avlesningsoppløsning på målepunkt

Elhub vil innføre et nytt informasjonselement som bestemmer hvilken oppløsning nettselskapet sender målerverdier for på det enkelte målepunktet og dermed hvilke måleverdier som skal brukes i balanseavregningen. Dette feltet kalles Avlesningsoppløsning (BIM: MeterReadingOccurrence) og har følgende verdier:

Norsk

Engelsk

Kode

5 Minutter

5 Minute

PT5M

15 Minutter

15 Minute

PT15M

Time

Hour

PT60M or PT1H

Avlesningsoppløsning vil fungere på samme måte som andre informasjonselementer på målepunkt og oppdateres gjennom de samme BRSene, fremst BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap.

Avlesningsoppløsning vil være påkrevd på alle målepunkter som er intervallavregnet (tidligere kalt timeavregnet) eller ikke-avregnet, dvs. det vil være valgfritt for profilavregnede målepunkter siden det ikke har noen direkte funksjon for disse målepunktene.

Verdiene for avlesningsoppløsning vil ha gyldighetsperiode knyttet til seg slik at Elhub har full historikk, se Dataelementer med og uten gyldighetsperiode i Elhub - Elhub for mer informasjon.

Hvorfor nytt informasjonselement

Det var opprinnelig vurdert om det hadde vært mulig å innføre en ny avregningsform for 15 minutter (analogt med Timeavregnet) men det ville resulterte i en del uheldige begrensningen. Med et separat informasjonselement for dette vil det også være mulig for netteier å flytte sine ikke avregnete målepunkter over til 15 minutters avlesning. Dette gjelder for eksempel målepunkter i virtuelle nett hvor produksjon skal rapporteres til NECS. Disse vil ha avregningsform ikke avregnet og ha avlesningsoppløsning enten som time eller 15 minutter avhengig hva netteier måler.

Avlesningsoppløsning for eksisterende målepunkter

Eksisterende målepunkter vil få Avlesningsoppløsning satt til Time. Netteier kan deretter flytte over målepunktene til 15 minutter fortløpende. 

"Timeavregnet" blir "Intervallavregnet"

Fordi Avregningsform ikke endres når et målepunkt går fra å levere timesverdier til å levere 15 minutters verdier til avregning må navnet for "Timeavregnet" endres til "Intervallavregnet". Det er kun navnet som endres, ikke kodene i BIM. Det vil si at endringer i Elhub fremst vil være begrenset til Aktørportalen, Min Side og diverse dokumentasjon.

Endringer til BRSer

BRS

Endringer

BRS-NO-121 - Nytt målepunkt

 • Netteier kan registrere Avlesningsoppløsning i BRS-NO-121

BRS-NO-122 - Aktivering i målepunkt

 • Netteier kan oppdatere Avlesningsoppløsning i BRS-NO-122

 • Ny valideringsregel:

  • Avlesningsoppløsning må være spesifisert for målepunkter hvor avregningsmetode er Intervallavregnet eller Ikke-avregnet

BRS-NO-223 - Reversering av deaktivering av målepunkt

 • De samme nye valideringsreglene som spesifisert under BRS-NO-122 gjelder for BRS-NO-223

BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap

 • Netteier kan oppdatere Avlesningsoppløsning i BRS-NO-302

 • De samme nye valideringsreglene som spesifisert under BRS-NO-122 gjelder for BRS-NO-302

BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap

 • Netteier kan korrigere Avlesningsoppløsning i BRS-NO-402

 • De samme nye valideringsreglene som spesifisert under BRS-NO-122 gjelder for BRS-NO-402

Endringer til BIM meldinger

BIM meldinger

Endringer

NotifyStartOfSupply

 • Feltet MeterReadingOccurrence vil bli lagt til med følgende gyldige verdier:

  • PT5M (vil ikke bli brukt)

  • PT15M

  • PT60M/PT1H

NotifyMeteringPointCharacteristics

 • Feltet MeterReadingOccurrence vil bli lagt til med følgende gyldige verdier:

  • PT5M (vil ikke bli brukt)

  • PT15M

  • PT60M/PT1H

RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

 • Feltet MeterReadingOccurrence vil bli lagt til med følgende gyldige verdier:

  • PT5M (vil ikke bli brukt)

  • PT15M

  • PT60M/PT1H


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.