Som en del av balanseavregning på kvartersoppløsning, og stadig færre profilavregnede punkter i Elhub, ble det bestemt at grunnlaget for balanseavregningen skulle bruke det estimerte årsforbruket til alle målepunkter til å estimere JIPen i situasjoner der det er for mye estimeringer i innmatingen. I tillegg er det mange målepunkter i Elhub som ikke har et estimert årsforbruk, samt at det ikke er en etablert bransjestandard på hvordan det estimerte årsforbruket skal regnes ut. På grunn av dette har Elhub designet funksjonalitet for å regne ut det estimerte årsforbruket. Vi har også diskutert dette i brukerforum, der det (med noen få unntak) var bred oppslutning om at Elhub regnet ut det estimerte åsforbruket. 


Metode for utregning

Elhub vil regne ut det estimerte årsforbruket for alle målepunkter i Elhub. Vi har valgt å innføre noen nye ord og utrykk i forbindelse med denne utregningen:

  • Historisk årsforbruk (Summen av måleverdier i Elhub det siste året)
  • Antatt årsforbruk (Verdi sendt inn av nettselskapet ved opprettelse av nye målepunkter eller en større endring på eksisterende målepunkt)
  • Estimert årsforbruk (Verdien Elhub vil sende ut til markedet og som brukes i Elhubs beregninger)

I en normalsituasjon vil Elhub regne ut det estimerte årsforbruket til å være lik det historiske årsforbruket. Det vil si at Elhub setter det estimerte årsforbruket som siste års forbruk på målepunktet. Hver gang denne verdien endrer seg over en viss grense vil vi sende det ut til netteier og kraftleverandør:

Ved opprettelse av et nytt målepunkt eller ved en større endring ved et målepunkt vil ikke Elhub ha korrekt historikk, og vi vil derfor forvente å få et antatt årsforbruk innsendt fra netteier. Når Elhub får et antatt årsforbruk innsendt fra netteier vil vi fra det tidspunktet se bort fra historiske måleverdier registrert på målepunktet før vi mottok det antatte årsforbruket når vi regner ut det estimerte årsforbruket. Det vil si at vi regner ut det estimerte årsforbruket kun basert på det antatte årsfobruket og historiske måleverdier motatt etter sist oppdaterte antatt årsforbruk:

I den siste formelen er t antall dager siden vi sist mottok antatt årsforbruk fra markedet

Det vi lurer på er:

  • Hvor ofte bør vi sende ut oppdateringer på estimert årsforbruk?
  • Hvor mye bør det endre seg før vi sender ut oppdateringer?
  • Når vi sender ut oppdateringer trenger vi å sende ut både det nye estimerte årsforbruket og det sist mottatte antatte årsforbruket fra markedet?