Vi diskuterer om spenningsnivå skal legges inn på grunndata. Har dere informasjon om spenningsnivå på alle målepunkter dersom det blir krav om det? 

Fra konsepthøring:

Det foreslås en plikt for nettselskapene til å kunne innhente og oversende måleverdier med en
registeringsfrekvens per 15 minutter for målepunkt tilknyttet:

  • all innmating, unntatt plusskunder
    19 Rapport nr 101-2018, Praktisk innføring av 15 minutters avregningsperiode i kraftmarkedet, 
  • alt uttak i høyspenningsanlegg og
  • all utveksling mellom nettområder, inkludert utveksling mot utlandet.

Det foreslås en mulighet for nettselskapene til å kunne innhente og oversende måleverdier med
en registeringsfrekvens per 15 minutter for målepunkt tilknyttet:

  • lavspenningsanlegg, for næringskunder som er sluttbrukere, inkludert næringskunder
    som er plusskunder.

Med «høyspenningsanlegg» menes anlegg med spenning som normalt er lik eller over 1000 volt
vekselstrøm. Med «lavspenningsanlegg» menes anlegg med spenning normalt under 1000 volt
vekselstrøm.