Skip to main content

Oppfølging av målepunkter som ifølge forskrift skal måles med 15 minutters oppløsning

Lav prioritet


I høringsforslaget fra NVE var det lagt opp til at produksjon, utveksling og høyspent forbruk skal måles på 15 minutter. For å gjøre det mulig å følge opp at høyspent forbruk blir flyttet over til 15 minutter vil Elhub trenge informasjon om spenningsnivå i nettet. Dette vil kreve at netteierne registrerer denne informasjonen i Elhub under det nye informasjonselementet Spenningsnivå (BIM: VoltageLevel).

Verdiene for Spenningsnivå vil ha gyldighetsperiode knyttet til seg slik at Elhub har full historikk, se Dataelementer med og uten gyldighetsperiode i Elhub - Elhub for mer informasjon.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.