Bakgrunn

Elhub håndterer i dag flere typer måleverdier, der aktive timeavregnede og profilavregnede kanaler/telleverk er de viktigste. I tillegg kan en sende reaktive verdier gjennom Elhub til de aktørene som avregner dette. De fleste kanalene som sendes inn fra nettselskapet vil være kanaler som registreres i en fysisk måler. 

Det Elhub ikke støtter på en god måte i dag er andre typer kanaler;

 • Ikke avregnede aktive kanaler fra fysiske målere
 • Virtuelle kanaler der Elhub legger resultatet av beregninger i målepunkt

Virtuelle kanaler er i dag den største gruppen av kanaler vi i dag ikke kan skille fra aktive fysiske ikke avregnede kanaler. Det kan f.eks. gjelde beregninger der Elhub bruker innsendte fysiske målinger og gjør en fordeling og/eller nettoberegning til en ny virtuell kanal. I dag kan vi ikke i utgående melding skille mellom disse, slik at Elhub i dag bare sender ut den avregnede kanalen. Dette er bakgrunnen for behovet for å legge til nye felt for å kunne skille kanalene fra hverandre.

Med kvartersoppløsning vil det komme nye kanaler som vi vil at samme type utfordring med, derfor legger vi nå opp til å få på plass nye felt i BRS-NO-313 samtidig med oppgraderingen av Elhub for å støtte for kvartersoppløsning.

Med flere type kanaler og flere varianter av abonnement er det også behov for mer fleksibilitet BRS-NO-315, slik at en kan spørre etter de kanalene en ønsker, uten å få mange kanaler en enten ikke trenger få på nytt eller ikke ønsker verdier for.


Det er også et behov for å skille mellom kanaler som er avregnet og kanaler som er grunnlaget til den avregnede kanalen og som markedet bruker til å avregne. En kanal kan være ikke avregnet og distribueres til markedet som bruker måleverdiene til fakturering. Elhub vil derfor legge til et felt som beskriver om en kanal er bidragsyter til en avregnet kanal.


BRS-NO-313

Elhub vil spesifisere kanal og om kanalen er avregnet eller ikke i utgående meldinger fra Elhub. Endringen gjøres ved å legge til følgende to felter i utgående BRS-NO-313:


measurementName definerer kanalen. excludeFromSettlement definerer om denne kanalen avregnes eller ikke. Endringen gjelder meldingen NotifyValidatedDataForBillingEnergy

Vi vurderer også å legge inn measurementName i grunndatameldinger. 


De ulike kanalene finnes her: A1: EIP - Meter Values (MDM)


Elhub vil spesifisere om kanalen er bidragsyter til en avregnet kanal i Elhub eller ikke

 • Settlement Contributor


BRS-NO-315

Elhub vil gjøre det mulig å spørre mer presist i BRS-NO-315. En skal kunne spørre etter kanal og om en kanal er avregnet eller ikke. En skal kunne spørre etter alle avregnede eller alle ikke-avregnede kanaler. Det vil også kunne spørres slik at en kun mottar timesverdier, selv om måleverdiene også skulle finnes med kvartersoppløsning i Elhub. Feltene vil være valgfrie. Disse nye feltene kommer i tillegg til at en spesifikt kan spørre om tidsserier eller periodevolum.

Endringen gjelder meldingen NotifyValidatedDataForBillingEnergy


Kanal

Spesifisere avregnet/ikke-avregnet

 • Man skal kunne spesifisere om en ønsker avregnede eller ikke avregnedekanaler
 • Felt: MeasurementDefinition.excludeFromSettlement
 • Feltet er frivillig
 • Dette kan være nyttig om en for eksempel abonnerer på kun avregnede kanaler, en kan da spørre etter alle måleverdier som er ikke-avregnet

Oppløsning

 • En skal kunne spørre etter timesverdier eller la feltet være blankt
  • Det betyr at Elhub kun vil sende ut måleverdier med timesoppløsning selv om det også ligger lagret måleverdier med kvartersoppløsning i Elhub 
 • Felt: MeasurementDefinition.resolution
 • Dette kan være nyttig om ens system ikke håndterer kvartersverdier


Aktiv og reaktiv energi

 • Vi legger også opp til at en skal kunne skille mellom aktiv og reaktiv energi
  • Kanaler med aktiv energi

  • Kanaler med reaktiv energi


Elhub vil spesifisere om kanalen er bidragsyter til en avregnet kanal i Elhub eller ikke

 • Settlement Contributor



Spørsmål:

Er det nødvendig å kunne spørre etter ikke-nyeste versjon av måleverdiene i BRS-NO-315? At en kan spørre etter et gyldighetstidspunkt å få aktuelle måleverdier for dette tidspunktet i retur.

Er det nødvendig å legge inn felt for kanaler i utgående BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt også?

Er det nødvendig å legge inn felt for kanaler i BRS-NO-322 - Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt også?