Det er i Elhub lagt opp til en gradvis overgang til mer og mer innsending av måleverdier med kvartersoppløsning. Dette betyr at forskjellige netteiere vil flytte målepunktene sine over på kvarteravregning på forskjellige tidspunkt. For kraftleverandørene betyr det at de kan få enkelte målepunkter med kvarterverdier lenge før Elhub og Norden går over til kvarteravregning. Vi hadde tenkt til å løse dette ved at aktørene kan velge hvilken oppløsning de vil ha på måleverdiene ut fra Elhub. Det vil si at hvis systemet ikke støtter en blanding av kvarterverdier og timesverdier vil man i Elhub kunne abonnere kun på verdier med timesoppløsning. Det vi da gjør rent teknisk er å aggregere opp de fire kvarterverdiene til en timeverdi før vi sender det ut

 • Trenger dere denne funksjonaliteten? Vil systemene deres (Både kraft og nett) tåle å få 15-minutt og timesverdier i parallell for forskjellige målepunkt?
 • Hvis dere vil ha denne funksjonaliteten, hva tenker dere bør være standardinstillingen? Bør det være slikt at hvis man ikke gjør noe får man alle verdiene ut med timesoppløsning eller den oppløsningen det er sendt inn?

Når vi så går over til at hele markedet blir avregnet med 15-minutters verdier er vi i følgende situasjon:

 • Fortsatt vil de aller fleste målepunktene kun få innsendt timesverdier.
 • Vi vil lage kvarterverdier på alle målepunkter
  • Vi vil profilere forbruket og dele produksjonen flatt
 • Vi vil kun sende ut resultatet fra balanseavregningen og avviksoppgjøret med kvartersoppløsning.

På dette tidspunktet har vi lagt opp til at aktørene fortsatt skal kunne motta måleverdier i 313 kun på timesoppløsning eller den oppløsningen verdiene er innsendt på. 

 • Trenger dere her å kunne motta verdier kun på kvarteroppløsning 
  • I så fall hva gjør vi med de 3 millioner forbrukspunktene hvor kvartersoppløste profilerte verdier ikke kommer før D+5, men timesverdiene kommer på D+5
 • Vil dere ha alle de profilerte kvarterverdiene verdiene på forbrukspunktene? Burde dette være et eget abonnement? 

Til slutt har vi et spørsmål om hva dere forventer hvis dere endrer fra å kun ville ha timesverdier til å ville ha verdiene på den oppløsningen det er sendt inn

 • La oss si at dere endrer fra å skulle motta timesverdier til å motta verdiene på den oppløsningen de er sendt inn 15. januar, og dere får en korreksjon på en måleverdi for bruksdøgn 10. januar. Vil dere da forvente at denne korreksjonen har samme oppløsning som den originale måleverdien eller den oppløsningen dere nå abonnerer på?