Behov

 • Netselskapet må kunne sukssesivt gå over til å rapportere kvartersverdier på sine avregningspunkt
  • Det er antatt at nettselskapet ikke har behov får å sende intervallverdier med kvartersoppløsning og timesoppløsning i parallell. Feil tilbake i tid må fortsatt kunne håndteres ved at måleverdier av annen oppløsning sendes inn og blir ivaretatt i avviksoppgjøret.
  • Elhub transformerer måleverdiene til den oppløsning som er brukt i balanseavregningen
 • Nettselskap, kraftleverandør og tredjepart må kunne velge hvilken oppløsning de ønsker å motta måleverdier på fra Elhub og de må forstå hvilke måleverdier som er brukt i balanseavregningen
  • Kraftleverandør skal ikke trenge å være klar for å håndtere kvartersverdier før nettselskapene begynner å registrere kvartersverdier i Elhub

Avklaringer

 1. Hva tenker dere om løsningsforslagene under for målepunktinformasjon og måleverdier? Vil de fungere? Andre forslag?
 2. Om nettselskapet trenger å sende inn korreksjoner på et bruksdøgn når målepunktet hade en annen oppløsning, vil de korreksjonene være på gammel eller ny oppløsning?
 3. Bør vi avvise måleverdier inn som ikke er på den oppløsningen målepunktet er på, eller er det tilnærmet umulig for et system å sende inn forskjellige måleverdier på kvarteroppløsning og timesoppløsning på samme målepunkt. (Dette vil ikke støttes, og vil gi feil måleverdier ut)

Målepunktsinformasjon

Løsningsforslag

 1. Beholder tre avregningsformer og kaller de:
  1. Profilavregnet
  2. Intervallavregnet (tidligere Timeavregnet)
  3. Ikke avregnet
 2. Legg til informasjonselement på målepunktsnivå som forteller hvilken oppløsning som er brukt i balanseavregningen og annen rapportering
  • Feltet vil oppdateres av nettselskapet og styrer hvor vidt det er timesverdier eller kvartersverdier som skal brukes i balanseavregningen, avviksoppgjøret og rapportering til NECS
  • Elhub vil kreve at måleverdier for oppgitt oppløsning er registrert og vil purre på manglende verdier
 3. Legg til produktkoder som identifiserer virtuelle kanaler beregnet av Elhub
  1. I dag finnes det kun produktkoder for aktive og reaktive måleverdier. Ved å legge til koder for virtuelle målepunkter vil det være mulig for mottaker å skille på verdier registrert av netterier fra verdier beregnet av Elhub som del av et virtuelt målepunkt.
 4. Legg til informasjonselement på kanalnivå som forteller om kanalen er inkludert i balanseavregningen eller ikke
  • Dette vil gjøre det mulig for alle markedsaktører å forstå hvilke måleverdier som er brukt i balanseavregningen og avviksoppgjøret. Om for eksempel oppløsningen på målepunktet endres tilbake i tid vil dette reflekteres på kanalene ved at det nye informajsonselementet oppdateres. På den måten vil alle involverte aktører vite hva som vil bli brukt i avviksoppgjøret.
 5. Det vil være opp til netteier å registrere kanal for kvarterverdier før de begynner å sende inn måleverdier med denne oppløsningen.

Måleverdier

Løsningsforslag

 • Ved utsending vil vi legge til produktkoder som identifiserer virtuelle kanaler beregnet av Elhub
  • Nytt entydig navn for produktene i utgående BRS-NO-313
 • Det vil lages en ny BRS som sender transformerte 6015-måleverdier fra Elhub til markedet

Hvordan Elhub transformerer måleverdier

 • Elhub vil bruke informasjon om avregningsform og oppløsning på et avregningspunkt, sammen med oppløsningen i balanseavregningen, for å bestemme hvilken transformasjonsmetode som brukes for  få måleverdiene på riktig oppløsning. Dvs. ved overgangen fra timeoppløst til kvarteroppløst balanseavregning vil Elhub fortsette å avregne de samme kanalene (siden dette bestemmes av avregningsform og oppløsning på avregningspunktet og disse er uforandrete), men transformasjonsmetoden vil forandres.
  Hvilken transformasjonsmetode som skal bruks bestemmes på følgende måte:
  Ved timeoppløst balanseavregning:

  Avregningsform på avregningspunktProfilavregnetIntervallavregnet

  Oppløsning på avregningspunkt

  N/ATimeKvarter
  Kanal brukt i balanseavregningN/ATimeoppløst aktiv energi for forbruk

  Timeoppløst aktiv energi for produksjon

  Kvarteroppløst aktiv energi for forbrukKvarteroppløst aktiv energi for produksjon
  Profilering/Transformasjonsmetode i balanseavregningProfilert timeoppløst aktiv energi for forbruk (FPPC)N/AN/ASummeringSummering

  Ved kvarteroppløst balanseavregning:

  Avregningsform på avregningspunktProfilavregnetIntervallavregnet
  Oppløsning på avregningspunktN/ATimeKvarter
  Kanal brukt i balanseavregningN/ATimeoppløst aktiv energi for forbrukTimeoppløst aktiv energi for produksjonKvarteroppløst aktiv energi for forbrukKvarteroppløst aktiv energi for produksjon
  Profilering/Transformasjonsmetode i balanseavregningProfilert kvarteroppløst aktiv energi for forbruk (FPPC)6015 TransformeringFlatfordelingN/AN/A