Hvilke kanaler som er inkludert i balanseavregningen og avviksoppgjøret bestemmes av Elhub utfra andre parametre på målepunktet (status, avregningsform, avlesningsoppløsning etc.). Et målepunkt kan ha både avregnete og ikke avregnete kanaler i parallell, for eksempel vil en netteier kunne registrere kanaler for 15 minutters måleverdier i en periode hvor de fortsatt registrerer timeverdier. Det finnes også mer komplekse tilfeller hvor for eksempel grunndata på målepunktet korrigeres tilbake i tid slik at hvilke kanaler som skal avregnes endrer seg. Elhub vil fange dette opp i avviksoppgjøret og markedsaktørene må på sin side fange det opp for å eventuelt korrigere sluttbrukerfaktureringen.

For å gjøre det mer eksplisitt for markedsaktørene hvilke kanaler som til enhver tid er avregnete vil vi innføre et binært informasjonselement. Dette feltet vil ha navnet Ekskludert Fra Avregning (BIM: ExcludeFromSettlement) og vil være satt til False for de kanalene som er brukt i beregning av avregningsgrunnlag i Elhub. Dette feltet er allerede i dag synlig i Aktørportalen men vil nå også kommuniseres over EMIF. Feltet vil bli lagt til i BIM meldingene NotifyStartOfSupply og NotifyMeteringPointCharacteristics.

Verdiene for Ekskluder Fra Avregning vil ha gyldighetsperiode knyttet til seg slik at Elhub har full historikk, se Dataelementer med og uten gyldighetsperiode i Elhub - Elhub for mer informasjon.