Elhub vil innføre et nytt informasjonselement som bestemmer hvilken oppløsning nettselskapet sender målerverdier for på det enkelte målepunktet og dermed hvilke måleverdier som skal brukes i balanseavregningen. Dette feltet kalles Avlesningsoppløsning (BIM: MeterReadingOccurrence) og har følgende verdier:

Navn

Kode

5 Minute

PT5M

15 Minute

PT15M

Hour

PT60M or PT1H

Avlesningsoppløsning vil fungere på samme måte som andre informasjonselementer på målepunkt og oppdateres gjennom de samme BRSene, fremst BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap.

Avlesningsoppløsning vil være påkrevd på alle aktive målepunkter som er intervallavregnet (tidligere kalt timeavregnet) eller ikke-avregnet, dvs. det vil være valgfritt for profilavregnete målepunkter siden det ikke har noen direkte funksjon for disse målepunktene.

Verdiene for avlesningsoppløsning vil ha gyldighetsperiode knyttet til seg slik at Elhub har full historikk, se Dataelementer med og uten gyldighetsperiode i Elhub - Elhub for mer informasjon.

Hvorfor nytt informasjonselement

Det var opprinnelig vurdert om det hadde vært mulig å innføre en ny avregningsform for 15 minutter (analogt med Timeavregnet) men det ville resulterte i en del uheldige begrensningen. Med et separat informajsonselement for dette vil det også være mulig for netteier å flytte sine ikke avregnete målepunkter over til 15 minutters avlesning. Dette gjelder for eksempel målepunkter i virtuelle nett hvor produksjon skal rapporteres til NECS. Disse vil ha avregningsform ikke avregnet og ha avlesningsoppløsning enten som time eller 15 minutter avhengig hva netteier måler.


Ser kraftleverandørene noe behov for å legge til dette feltet i BRS-NO-611? Dvs. finnes det behov for å ha denne informasjonen tilgjengelig i tidlig kommunikasjon med sluttbrukeren?


Avlesningsoppløsning for eksisterende målepunkter

Eksisterende målepunkter vil få Avlesningsoppløsning satt til Time. Netteier kan deretter flytte over målepunktene til 15 minutter fortløpende. Om netteier begynner med 15 minutters måling før Elhub innfører Avlesningsoppløsning må de transformere måleverdiene til time før de registrerer de i Elhub.

"Timeavregnet" blir "Intervallavregnet"

Fordi Avregningsform ikke endres når et målepunkt går fra å levere timesverdier til å levere 15 minutters verdier til avregning må navnet for "Timeavregnet" endres til "Intervallavregnet". Det er kun navnet som endres, ikke kodene i BIM. Det vil si at endringer i Elhub fremst vil være begrenset til Aktørportalen, Plugin og diverse dokumentasjon.