Lav prioritet

Som en del av balanseavregning på kvartersoppløsning, og stadig færre profilavregnede punkter i Elhub, er det besluttet at grunnlaget for balanseavregningen skal bruke Estimert Årsforbruk på målepunktene til å estimere JIPen i situasjoner der det er for mye estimeringer i innmatingen. I tillegg er det mange målepunkter i Elhub som ikke har et estimert årsforbruk, fremst timeavregnete.

Elhub vil derfor begynne å beregne Estimert Årsforbruk (BIM: AnnualPeriodEstimatedMetrics) på alle målepunkter. Dette gjøres for å sikre at det alltid finnes en oppdatert verdi som kan brukes i beregningene, og vil gi forutsigbarhet for markedsaktørene.

Når Elhub oppdaterer Estimert Årsforbruk på et målepunkt vil det bli sendt melding om dette til kraftleverandør og nettselskap gjennom BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk. Nettselskapet vil fortsatt kunne sende inn en verdi som vil bli brukt i utregningen av Estimert årsforbruk, dette nye informasjonselementet kalles Antatt Årsforbruk (BIM: ExpectedAnnualConsumption). For nye målepunkter må nettselskapet registrere et Antatt Årsforbruk da Elhub ellers ikke har grunnlag for å beregne et Estimert Årsforbruk.

I de aller fleste tilfeller vil Elhub beregne Estimert Årsforbruk ved å summere siste års avregnete forbruk. I de tilfeller hvor nettselskapet har registrert et Antatt Årsforbruk vil dette bli brukt i utregningen med en vekting. Umiddelbart etter at Antatt Årsforbruk er registrert vil det være vektet med 100%. Deretter vil målt forbruk gradvis få større vekting. Etter en periode (6-12 måneder) vil igjen målt forbruk være vektet med 100%.

Elhub planlegger å beregne Estimert Årsforbruk en gang i måneden for alle målepunkter, men vil kun oppdatere verdien i de tilfeller ny verdi skiller seg med minst 5% fra aktuell verdi. Dette vil sikre at markedsaktørene ikke mottar unødvendig mange oppdateringer.Fjerne gyldighetsperiode fra Estimert Årsforbruk 

Vi tenker å gjøre Estimert Årsforbruk til et felt i Elhub som ikke har gyldighetperiode knyttet til seg. Grunnen til dette er å gjøre logikken enklere. Det vil i praksis bety at:

  • Det vil ikke lenger gå an å spørre på historikken til estimert årsforbruk gjennom BRS-NO-303
  • Man vil ikke lenger kunne korrigere historikken på estimert årsforbruk, kun sende inn en ny verdi som vil overskrive den gamle
  • Når netteier sender inn et forventet årsforbruk vil det estimerte årsforbruket oppdateres fra innsendingstidspunktet og bli brukt i alle fremtidige beregninger (der det er relevant)
  • Historikken vil være mulig å se i Elhub Aktørportal

Ser dere noe problemer ved dette?