Med innføringen av 6015 Transformering vil det skje endringer i utregning av JIP og nettap. Grunnlaget for nettapsutregningen vil fortsatt være den samme nettapsformelen. Konstantene vil fortsatt være gitt per time. Det vil også bli lagt til mer logikk ved selve utregningen av nettapet. Denne logikken vil på et senere tidspunkt bli grundig dokumentert i Beregningsfunksjoner i markedsdokumentasjonen. 

Med innføring av 15 minutters avregning vil vi også få to typer umålt forbruk sett fra 15-minutters oppløsning. Forbruksmålepunkt målt med timesoppløsning og profilavregnede målepunkt. Dette vil endre innholdet i begrepet JIP og samtidig innføre et nytt begrep:

  • Justert Innmatings Profil (JIP)  vil inneholde alt forbruk som ikke er målt med 15-minutters oppløsning. Dette inkluderer både forbruk for profilavregnede målepunkt og forbruk for målepunkt med Avlesningsoppløsning på time.
  • Umålt forbruk (UMF) vil være summen av det estimerte forbruket fra profilavregnede målepunkt. UMCen og JIPen vil ha samme profil. Umålt betyr alt forbruk som ikke er målt ved tidspunktet balanseavregningjobben kjører (normalt alt som ikke har AMS måler).